Voorwaarden en informatie FCV Schagen

Juli 2020

Lidmaatschap:

Minimum leeftijd om lid te worden bij FCV Schagen en omstreken is vijf jaar.
Een clublidmaatschap bij FCV Schagen en omstreken wordt aangegaan voor het lopende kalenderjaar en eindigt op 31 december van elk kalenderjaar, waarna automatisch verlenging van het lidmaatschap plaats vindt.

Deze verlenging vindt plaats, indien het lidmaatschap niet schriftelijk voor 1 oktober van het lopende kalenderjaar, is opgezegd. Het opzeggen van het lidmaatschap kan schriftelijk of via e-mail: Ledenadministratie

Het KNWU lidmaatschap zal worden stopgezet door FCV Schagen wanneer het lidmaatschap via email aan de Ledenadministratie wordt opgezegd.

Contributie:

De hoogte van de contributie wordt jaarlijks besproken in het bestuur en vervolgens voorgelegd en besloten in de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Op deze pagina, Tarieven, staat de jaarcontributie, – bij het aangaan van een lidmaatschap gedurende het lopende contributiejaar – , vermeld.

Dit moet worden overgemaakt op:
Rekeningnummer: NL15RABO0357325281 t.n.v. Fietscrossvereniging Schagen en omstreken. Onder vermelding van de voor en achternaam van het nieuwe lid.
De contributie moet voor 20 december van elk kalenderjaar betaald zijn. Het niet tijdig betalen van de contributie heeft tot gevolg dat de basislicentie bij de KNWU niet aangemeld wordt, hetgeen inhoudt dat het nieuwe lid, niet aan reguliere trainingen en wedstrijden kan deelnemen. Tevens ben je NIET verzekerd!

Er vindt geen restitutie plaats van de contributie.

Indien de contributie niet tijdig betaald is zal FCV Schagen een “boete” in rekening brengen. Deze “boete” is € 12,50 t.b.v. de administratie kosten.

Oud-leden of crossers, welke lid zijn bij een andere vereniging kunnen gebruik maken van de €5,00 (per les) regeling om een keer mee te trainen.
Hiervoor is een basislidmaatschap van de KNWU verplicht. Zonder basislidmaatschap is de crosser niet verzekerd en kan dan niet deelnemen aan de training bij FCV Schagen en omstreken.

Vrijwilligersbijdrage:

Om de baan en het terrein te onderhouden is het zeer regelmatig uitvoeren van onderhoud een vereiste. Tijdens de reguliere trainingen en wedstrijden moeten kantinediensten worden gedraaid. Ook is het schoonmaakwerk van groot belang. Hiervoor zijn vrijwilligers nodig. Daarnaast is het altijd extra druk vlak voor een wedstrijd op onze eigen baan. Dat zijn er per BMX seizoen twee. Te weten de BWC (BMXTrofee- West Competitie) en de NHC (Noord Holland Cup). Om die reden hanteren wij, net als bij diverse andere verenigingen, een verplichte vrijwilligersbijdrage van €50,00 per jaar per gezin (niet per lid). Dit kunt u terug verdienen door minimaal 8 uur werkzaamheden te verrichten voor de vereniging.

 • De werkzaamheden op en rond de baan worden soms op zaterdagochtend in groepsverband verricht maar kunnen ook individueel tijdens de reguliere trainingen worden uitgevoerd. Ten behoeve van het onderhoud van de baan en het terrein is er een Klus- Whatsapp groep.
 • Voor het invullen van de reguliere kantinediensten is een groep vrijwilligers actief. Aanvulling is altijd prettig, zodat de diensten verdeeld kunnen worden. Voor de korte communicatielijnen is er een Kantine- Whatsapp groep.
 • Ook voor de schoonmaakwerkzaamheden zijn vrijwilligers nodig.

Wilt u zich als vrijwilliger voor de vereniging inzetten, dan kunt u zich opgeven via het inschrijfformulier of een email sturen naar: vrijwilliger
De € 50,00 wordt direct terug gestort zodra de 8 uur vrijwilligerswerk zijn voldaan. Uiteraard hopen wij op uw blijvende vrijwillige inzet.
Jaarlijks wordt het aantal vrijwilligers uren besproken tijdens de Algemene Ledenvergadering.

Vrijwilligerswerk tijdens wedstrijddagen zoals clubwedstrijden en NHCup en BWC tellen niet mee.

Op alle ouders wordt een beroep gedaan om verplicht te helpen tijdens de BWC en NHC op de baan van FCV Schagen. Deze uren tellen niet mee voor de vrijwilligersuren, maar zijn van dusdanig belang om deze omvangrijke wedstrijden soepel te laten verlopen.

Basislidmaatschap/Licentie:

De vereniging meldt je bij de KNWU aan. Zodra je aangemeld bent, krijg je een e-mail van de KNWU.
Je ontvangt een inlogcode en wachtwoord. Door deze te activeren maak je een profiel aan. Dit moet plaatsvinden om een basislidmaatschap te krijgen en om eventueel een licentie aan te vragen.
Iedereen ontvangt een basislidmaatschap. Een basislidmaatschap is inclusief de jaarlijkse contributie (KNWU) en wordt door de vereniging betaald. Daarnaast kan iedereen een licentie aanvragen. De prijs van de licentie, hangt af van de licentiekeuze.
Tevens dien je een pasfoto op te sturen of te uploaden, ten behoeve van het ledenbestand van de KNWU.
Voor zowel het basislidmaatschap (digitale pas) als een licentie (fysieke pas) ontvang je een aparte kaart.

Basislidmaatschap:

Met een basislidmaatschap kun je deelnemen aan categorie III en IV wedstrijden. (club- interclubwedstrijden evenals Afdelingskampioenschappen bij BMX fietscross).
Dit zijn:

 • IC2 (wedstrijden tussen 2 clubs)
 • NHC (Noord Holland Cup)
 • BWC ( BMXTrofee – West Competitie)
 • NKClubs ( Nationaal Kampioenschap Clubs, één wedstrijd in Nederland)

Tevens ben je verzekerd (voor Wettelijke aansprakelijkheid (WA), Persoonlijke Ongevallen (PO), en rechtsbijstand) tijdens reguliere trainingen en op weg van en naar een reguliere training of een wedstrijd.
Je neemt deel in de “laagst” georganiseerde leeftijdsgroep tijdens een dergelijke wedstrijd.

Licentie:

Deelnemen aan een categorie I (internationaal) of II (nationaal) wedstrijd vereist een licentie.
Internationaal, Bijv. een WK of EK. Nationaal de TC (Top Competitie) wedstrijden door Nederland.
Meer informatie hierover op de website van KNWU.

Stuurbordnummer:

Zowel bij een basislidmaatschap als bij een licentie krijg je een stuurbordnummer toegewezen door de KNWU.
De kleur van het stuurbord en het nummer, hangt af van de keuze, basislidmaatschap of soort licentie.
Om een stuurbord/zijbordnummer te verkrijgen moet je inloggen op “mijn KNWU” op de website van de KNWU.
Vervolgens ga je naar “profiel”. Bij rennersprofiel vul je in fietscross 20″ of 24″ (24″ is cruisers)
Daarna ga je in het menu naar chip/stuurbord, klik hier BMX stuurbord aan. Daarna kan je een nieuw stuurbordnummer aanvragen.
Iedere crosser is verplicht om tijdens wedstrijden een stuurbordnummer te hebben.
Stuur- en zijborden kan je op diverse plaatsen via het internet bestellen, bijvoorbeeld bij http://www.bmxplates.eu

Clubshirt:

Het clubshirt, dat verplicht is bij het rijden van wedstrijden zoals de clubwedstrijden, BWC en NHC, moet u tevens aanschaffen als u lid wordt bij FCV Schagen en omstreken. De kosten van het clubshirt worden per nieuw clubshirt bepaald. De kosten voor het clubshirt worden gelijk gefactureerd met de kosten van het lidmaatschap.

Training:

Gedurende de zomertijd wordt op woensdag en vrijdag getraind. Speciaal voor de BMXTrofee – West Competitie crossers geldt de dinsdag ook als trainingsdag. In de wintertijd wordt alleen op de vrijdag getraind. In de winter geldt een winterstop vanaf medio december tot en met februari. De winterstopperiode wordt tijdig bekend gemaakt door het bestuur. Gelijk aan de zomervakantie van de basisscholen hanteren wij ook een zomerstop. Via website en sociale media, communiceren wij tijdig wanneer de reguliere trainingen weer aanvangen.
Een aantal keer per jaar wordt op vrijdagavond in plaats van de reguliere training een clubwedstrijd gehouden voor leden van FCV Schagen.

Bij een buitentemperatuur van 25 graden of hoger wordt er niet getraind.

Verantwoordelijkheid:

Voor crossers onder de 16 jaar geldt dat ouder(s) of verzorger(s) van de leden verantwoordelijk blijven. Dat betekent dat er tijdens de reguliere training minimaal één ouder of verzorger aanwezig is, of de crosser moet onder de verantwoordelijkheid vallen van volwassen familielid of de ouder(s) of verzorger(s) van een clubgenoot.

Trainingsindeling:

De groepsindeling wordt gemaakt door het trainersteam. De indeling kan gedurende het jaar wijzigen naar aanleiding van bijvoorbeeld een verbeterde inzet van de crosser met daarbij bijvoorbeeld een keuze voor een hogere competitie.
De groepsindeling wordt elke 3 maanden geëvalueerd en zo nodig worden wijzigingen doorgegeven aan de betreffende crosser en diens ouder(s) of verzorger(s).

Indien een training niet door gaat wordt dit gemeld op onze website via het verkeerslicht. Dit kan tot vlak voor de training gebeuren, dus kijk bij slecht weer of twijfel altijd de status op de website even na. De berichtgeving omtrent het eventuele niet doorgang van de reguliere training wordt ook op de Sociale Media van FCV Schagen vermeld. Wij raden u aan om onze Facebookpagina te “liken en te volgen” om op deze manier de berichtgeving te kunnen blijven volgen.
Het kan voorkomen dat u onbedoeld toch voor een dichte deur komt te staan, wij doen er alles aan om dat te voorkomen natuurlijk.

Vrije trainingen:

Het kan ook voorkomen dat trainers verhinderd zijn, zelfs op het laatste moment. Wij doen er alles aan om op dat moment toch een trainingsmogelijkheid te bieden in de vorm van een vrije training. Op dat moment wordt alle groepen de mogelijkheid geboden om binnen een bepaald tijdsbestek gebruik te maken van de wedstrijdbaan. Tijdens de vrije training dragen we zorg voor toezicht op de baan en zorgen voor de aanwezigheid van een EHBO’er. De berichtgeving omtrent een ingelaste vrije training verloopt via onze website en Sociale Media.

Fiets, helm en handschoenen:

Tijdens het gebruik van de 5-rittenkaart mag je gebruik maken van een fiets, helm en handschoenen van de vereniging. Nadat je lid bent geworden moet je beschikken over eigen materiaal. We bieden als vereniging ook éénmalig een 10-materiaalkaart t.b.v. het huren van materialen aan. Dan heb je 10 lessen extra de tijd om eigen materiaal aan te schaffen.
Rijders van 12 jaar en jonger mogen niet rijden met pedaalsystemen (de zgn. clicks).

Kleding:

De crosser draagt zelf zorg voor een stevige crossbroek, shirt met lange mouwen, handschoenen bodyprotector en helm. Elleboogbescherming en evt. kniebeschermers zijn aan te raden, maar niet verplicht.
Joggingbroek en Jeans zijn verboden! Alleen tijdens proeflessen moeten crossers juist een spijkerbroek dragen, dan is een joggingbroek niet toegestaan.

Wedstrijden en reglementen:

Alle informatie hierover is terug te vinden op www.bmxwest.nl of de website van de KNWU.

 • Waar de wedstrijden zijn
 • De dagindeling per wedstrijd
 • Hoe laat je er moet zijn
 • Route beschrijving
 • Startlijsten ( na sluiting inschrijving)
 • Uitslagen
 • Foto’s
 • Reglementen

Website:

Zorg dat je elke week kijkt op onze site en op www.bmxwest.nl, hierop is alle informatie te vinden van de afdeling West, waar FCV Schagen onder valt.

Nieuwsbrief:

Onze nieuwsbrief verschijnt periodiek en wordt via e-mail aangeboden.

Wijzigingen:

Wijzigingen, zoals adreswijzigingen, graag doorgeven via: ledenadministratie

Parkeren bij FCV Schagen:

Houd bij het parkeren rekening met omwonenden en omliggende verenigingen en bedrijven. Keer niet op straat, omdat dit – met name in de wintertijd – als zeer hinderlijk wordt ervaren door omwonenden bij onze vereniging.

Rookbeleid bij FCV Schagen

Er wordt op het gehele terrein van FCV Schagen en omstreken niet gerookt tijdens de trainingsuren en wedstrijden. Hiervoor verwijzen wij u graag naar een plaats buiten het hek.