Missie Visie Kernwaarden

Header-foto-word-lid-logo

Training

Proefles BMX

Een proefles is te boeken wanneer jouw dochter/zoon minimaal 5 jaar oud is en over een goede fietsbeheersing beschikt.

Via de onderstaande agenda kan een proefles ingeboekt worden. Tot snel!

Beveiligingscode:
security code
Vul beveiligingscode in:

Verzenden

Missie Visie Kernwaarden

Inleiding

Dit document beschrijft de missie, visie, kernwaarden en strategie van FCV Schagen en omstreken. Door hier vorm en inhoud aan te geven wordt zowel voor de leden als de omgeving duidelijk waarvoor de vereniging staat en waar zij in de toekomst naartoe wil groeien. Elk onderdeel zal in een aparte paragraaf beschreven worden.

Missie

De missie beschrijft ons bestaansrecht, onze primaire functie, wie wij zijn en wat onze opdracht is. De missie van FCV Schagen is als volgt:

FCV Schagen en omstreken is dé BMX vereniging in de Noordkop

De geformuleerde missie legt de nadruk op enerzijds het zijn van dé BMX vereniging, die zich onderscheid van andere verenigingen doordat zij, zoals ook in de slogan van FCV Schagen benoemd, de BMX sport zo beoefend, zoals zij bedoeld is. Daarnaast geeft de missie duidelijk aan wat het gebied is dat zij bedient, namelijk de Noordkop. Anders geformuleerd, wij willen dé BMX vereniging voor de Noordkop zijn. Tenslotte wordt ten behoeve van de misse de naam van de vereniging voluit geschreven.

Visie

In de visie wordt beschreven wat we willen zijn, hoe wij de toekomst zien (ambities en doelstellingen) en hoe de missie gerealiseerd kan worden. Om onze missie te verwezenlijken, wil FCV Schagen en omstreken een vereniging zijn die:

 1. De BMX sport actief promoot in de Noordkop. Om dé vereniging in de Noordkop te zijn, moet het ledenaantal stabiel blijven en bij voorkeur licht groeien, om de continuïteit te waarborgen en de toekomst zeker te stellen. Promotie van de BMX sport speelt hierin een belangrijke rol
 2. Openstaat voor iedereen met interesse in de BMX sport, ongeacht de achtergrond. Dit onderdeel komt ook terug in een kernwaarde, namelijk dat eenieder die openstaat voor de BMX sport van harte welkom is bij onze vereniging. Diversiteit van onze leden is onze kracht.
 3. Zowel beginnende als gevorderde rijders actief begeleidt bij het beoefenen van de BMX sport. Het binnenhalen van leden is één, het behouden van leden is minstens net zo belangrijk. Door actief alle leden te begeleiden, ongeacht het niveau, zorgen wij voor binding nu en in de toekomst.
 4. Investeert in trainers, opleidingen en betrokkenheid van ouders. De trainers vormen een belangrijke basis voor de vereniging, vandaar dat hierin actief en permanent geïnvesteerd moet worden. Evenzo belangrijk is de betrokkenheid van de leden en de ouders. Zonder leden maar ook zonder vrijwilligers heeft de vereniging geen bestaansrecht. Actieve en betrokken ouders dragen bij aan een actieve en zeker ook gezellige vereniging.
 5. Haar maatschappelijke rol neemt. Sport is meer dan bewegen alleen en als vereniging willen wij onze rol nemen door maatschappelijk betrokken te zijn bij Schagen en omstreken. Hoe hier precies invulling aan te geven, staat vooralsnog open. Te denken valt aan het beschikbaar stellen van het terrein voor activiteiten die van betekenis zijn voor onze omgeving (met dien te verstande dat de baan natuurlijk geen schade hiervan ondervindt).
 6. Een nieuwe wedstrijdbaan in Schagen realiseert. FCV Schagen heeft een droom: de realisatie van een nieuwe wedstrijdbaan in Schagen. Hiermee willen wij als vereniging de BMX sport in de Noordkop een impuls van belang geven. Hoe mooi is het wanneer onze baan een upgrade krijgt en zich kan gaan meten met andere topbanen in binnen- en buitenland.

Kernwaarden

Kernwaarden beschrijven waar wij in geloven, de waarden en normen van de organisatie en het ethische kompas. Voor FCV Schagen zijn de volgende kernwaarden van toepassing:

 • Plezier            Bij FCV Schagen staat het plezier bij het beoefenen van de BMX sport hoog in het vaandel
 • Presteren       Samen werken aan gezamenlijke mooie prestaties
 • Participeren   Iedereen is welkom, wij sluiten niemand uit

Strategie

De strategie omschrijft de manier hoe de elementen uit de missie en visie gerealiseerd zullen worden door doelstellingen en concrete stappen te omschrijven. Een aantal kernpunten is af te leiden uit de hiervoor genoemde missie en visie:

 • Het actief promoten van de BMX sport en de vereniging in de Noordkop
 • Actief inzetten op ondersteuning van de trainers om de rijders te ondersteunen
 • Actief begeleiden van de rijders
 • Ouders zoveel mogelijk actief betrekken binnen de vereniging, zowel voor begeleiding als (facilitaire) ondersteuning
 • Werken aan de realisatie van de nieuwe baan